UdG - Pràctiques en empresa
Identificador
Contrasenya
Dijous, 21 de Febrer de 2019  
 

Més informació

Quines modalitats de pràctiques acadèmiques externes hi ha?

El Reial Decret 592/2014 d'11 de juliol és el que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudis universitaris. Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars i extracurriculars.

 • Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrants en el Pla d'Estudis a que corresponen.
 • Les pràctiques extracurriculars són aquelles que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, encara que tinguin la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars, no formen part del corresponent Pla d'Estudis. En aquest cas, però, seran contemplades en el Supement Europeu del Títol. 
Què comporta per a l'empresa o institució acollir un estudiant en pràctiques?
 • Les estades de pràctiques externes es formalitzen a través de convenis de pràctiques (convenis marc de colaboració entre l'empresa i la UdG per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, i posterior conveni de cooperació educativa individual).
 • La relació entre l'empresa i l'estudiant no és contractual. La naturalesa del conveni de cooperació educativa és acadèmica.
 • L'empresa o institució conjuntament amb la universitat defineix el projecte formatiu de l'estudiant.
 • L'estudiant en pràctiques acadèmiques externes, té un control i seguiment acadèmic per part d'un professor tutor, així com un professional que realitza les funcions de tutor dins de l'empresa.
 • Durant l'estada de pràctiques, l'estudiant menor de 28 anys queda cobert per l'assegurança escolar, que els protegeix davant accidents escolars durant el curs. Els estudiants majors de 28 anys hauran de formalitzar dins la UdG l'assegurança d'accidents abans de l'inici de les pràctiques.
 • En cas de retribuir econòmicament els estudiants, els pagaments es poden considerar com a despesa d'empresa. Les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social tal i com estableix el Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre. Només en el cas de les pràctiques  curriculars, la cotització a la Seguretat Social es pot bonificar al 100%, tal i com regula la disposició addicional vinticinquena del Reial Decret-Llei 8/2014 de 4 de juliol (vegis pàgina 52678); i la disposició addicional vintisisena de la  Llei 18/2014 de 15 d'octubre (vegis pàgina 84055). En el cas de les pràctiques extracurriculars, el cost de la Seguretat Social , actualment ascendeix a 41 €/mes aproximadament.
 • La relació derivada d'un conveni de pràctiques pot rescindir-se pel seu incompliment per qualsevol de les parts implicades en qualsevol moment.
Quines avantatges té per a l'empresa o institució?
 • Possibilitat de formar i captar nou talent, persones joves i qualificades que aportin noves idees i dinàmiques de treball.
 • Reforçar la teva imatge social de prestigi a través de la col·laboració amb un centre docent públic de qualitat i prestigi com la UdG.
 • Ser reconeguts a tots els efectes com a entitat col·labodora de la universitat.

 

Quins avantatges té per a l'estudiant fer pràctiques en empreses?
 • Coneixement de l'entorn laboral.
 • Adquisició d'experiència de treball professional i millora del currículum.
 • Possibilitat de rebre un ajut econòmic de l'empresa.
 • Possibilitat de fer una tria prioritzada entre les pràctiques ofertades.
Accés a la intranet com a empresa o institució

Com a empresa o institució, per accedir al programa de pràctiques en empresa, cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. La primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic. Un cop feta la sol·licitud d'alta com a usuari, es rebrà un correu electrònic a l'adreça indicada a la sol·licitud, de confirmació i activació del compte d'usuari. Un cop realitzat aquest tràmit ja es podrà accedir al programa de pràctiques en empresa. 

Cumplimentada l'alta, les empreses o institucions podran fer oferta/es per acollir estudiants en pràctiques dins el model pràctiques en empresa de la Universitat de Girona.

 

Accés a la intranet com a estudiant, professor o personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona

Podeu accedir al programa de pràctiques en empresa fent servir el mateix usuari i contrasenya que a  "La Meva UdG".

 

 

 

Universitat de Girona