UdG - Pràctiques en empresa
Identificador
Contrasenya
Dilluns, 10 de Desembre de 2018  

Alta d'empreses o institucions
 

Forma jurídica: *
Nom: *
Tipus de document: Número de document: *
Adreça postal: * Codi postal: *
Població: * Telèfons: *
Comarca: * País: *
Adreça electrònica: * Fax:
Repetiu l'adreça electrònica: * Pàgina web:
Logotip:    

(en format JPG, JPEG o GIF)
 
Dades de la persona que representa legalment l'empresa o institució (1)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
NIF: * Càrrec ocupat: *
 
Dades de la persona de contacte (2)
 
Tractament: *
Nom: * Cognoms: *
Adreça electrònica: * Càrrec ocupat: *
Repetiu l'adreça electrònica: * Telèfon: *
Unitat / Secció: *    
 
Dades d'identificació en el sistema
 
Identificador: *  
Contrasenya: * (mínim 8 caràcters)
Repetiu la contrasenya: * (mínim 8 caràcters)


* Dades obligatòries.
(1) Dades confidencials, aquesta informació constarà només en la documentació de l'estada.
(2) Les dades de la persona de contacte no constaran en cap documentació, només s'usaran per contactar-vos.

 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) li oferim la informació següent sobre el tractament de les seves dades:

Responsable del tractament

Nom: Universitat de Girona
NIF: Q6750002-E
Adreça: Plaça Sant Domènec,3, 17004 Girona
Email: secretari.general@udg.edu

Finalitat del tractament

Tramitar les pràctiques presentades per l'interessat.
Enviar informació sobre pràctiques en empresa a l'interessat.

Legitimació

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Destinataris

La Universitat de Girona en exclusiva utilitza les dades de contacte per a les finalitats esmentades.

Termini de conservació de les dades

Les dades es mantindran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat.

Drets de les persones

Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l'autoritat de control per presentar les reclamacions que considerin oportunes

Informació addicional

Informació addicional i detallada sobre el tractament de dades es troba disponible a Més informació

 


Universitat de Girona